Select Page

6.22. Usuario

Serán Usuarios todas as persoas que necesiten acceder a uThings para consultar información restrinxida ou actuar sobre os seus elementos. Se uThings pretende que as operacións de inserción, modificación e eliminación que cambian aos elementos do mundo real, sirvan tamén para cambiar as súas copias virtuais contidas nos Inventarios de uThings, asegurando a sincronización entre ambas as contornas, dalgunha forma debe replicar a capacidade técnica, administrativa e xurídica existente das persoas sobre os elementos do mundo real con esa mesma capacidade sobre os elementos do mundo virtual. De forma que evite no posible que un Usuario vexa, altere ou suprima elementos en uThings se non ten esa mesma capacidade sobre os obxectos reais.
As Organizacións actúan en uThings mediante Usuarios, persoas físicas ou avatares de persoas que deben ter un nome e unha dirección de correo activa. Os sistemas de alta de Usuario tentan que detrás haxa sempre unha persoa física incluíndo trampas nos formularios de alta que eviten o uso de algoritmos intelixentes para crear usuarios ficticios.
Todo Usuario está asignado a unha e só unha Organización, se unha persoa actúa en dúas Organizacións simultaneamente deberá darse de alta en cada unha como un Usuario diferente (e unha conta de correo distinta).
A diferente capacidade de actuación que ten unha Organización en cada Unidade Administrativa, determina que poida dispoñer de máis ou menos Grupos de Usuario, segundo o Grupo de Organización co que actúe neles.
Por tanto un Usuario dunha Organización pode pertencer a un Grupo de Usuario distinto en cada un das Unidades Administrativas onde ela actúe.
Dentro da súa Organización os usuarios poden formar os seguintes grupos:

  • Administrador: son os usuarios da Organización administradora e é na única Organización onde existe este grupo de usuarios. Poden asignar un Usuario a calquera dos grupos dunha Organización. Normalmente ocúpanse de asignar ou reasignar os primeiros usuarios Xestores dunha Organización xestora ou supervisora.
  • Coordinador: son os usuarios de máximo nivel dentro das demais Organizacións, son designados en primeira instancia pola Organización responsable de admitir a outra Organización nun Ámbito e en segunda instancia poden incluír a outros usuarios da súa Organización en leste mesmo grupo. Asignan os usuarios da súa Organización aos grupos de Coordinador e Editor.
  • Editor: son os responsable de crear os contidos dos Instrumentos, só teñen acceso a aqueles Instrumentos nos que a súa Organización estea asignada como Organización Editora e estean en estado de edición.
  • Non Asignado: son usuarios xenéricos, non necesitan acceder ao sistema como usuario e unicamente poden acceder ás funcións, módulos e servizos que os Administradores e Xestores asignáronlles.