Select Page

Instrumentos

A información territorial contida en uThings almacénase en colectores separados ou “Instrumentos”.
Os Instrumentos poden ter tres funciones:

  • Inventario: son os Instrumentos que conteñen todos os obxectos territoriais, forman o núcleo principal de datos do uThings
  • Operador: son Instrumentos que serven para conter operacións de actualización dos Instrumentos de Inventario
  • Basee: son Instrumentos que serven como persoal de Atributos para os demais Instrumentos, de forma que todos os Instrumentos dunha Unidade Administrativa utilicen o mesmo conxunto de Atributos para cualificar as súas Entidades.

En uThings agrupamos os Instrumentos segundo o tipo de obxectos territoriais que contén, formando catro propósitos:

  • Plan: contén todos os obxectos de ordenación que determinan o modelo territorial definido polos Instrumentos de plan. Os obxectos de ordenación correspóndense habitualmente con polígonos ou xeometrías pechadas delimitados polos Instrumentos con diferentes propósitos moi ligados á formulación lexislativa de cada territorio.
  • Dereitos: contén todos os dereitos reais existentes sobre o territorio, o habitual é que se corresponda con aqueles que teñen un efecto urbanístico máis marcado: Dominio, Uso ou Actividade, Tenteo, Retracto, Vao, Superficie, Censo, Concesión administrativa, Construción? Aínda que poidan estenderse ao Usufructo, Hipoteca, Enfiteusis ou calquera outro definido polo Instrumento Basee ou algún outro Instrumento e que teña importancia urbanística ou para a xestión do Patrimonio Público de Chan
  • Obxectos: contén todos os obxectos físicos que forman o territorio urbano e que son obxecto de autorización e inspección públicas.
  • Obrigacións: os obxectos territoriais están suxeitos a deberes de diverso tipo: Urbanización en prazo, Edificación en prazo, Cesión, Conservación, Mantemento? Deberes que se establecen por moi diversos Instrumentos, unhas veces cunha delimitación espacial propia e normalmente relacionados con Entidades xa definidas noutros Inventarios

Cada Unidade Administrativa en función da súa extensión e actividade urbana, pode chegar a conter miles de Instrumentos. Para os efectos da súa mellor ordenación, visualización e selección é conveniente establecer unha mecánica de clasificación xerárquica baseada no principio de que todo Instrumento ten asignado un ”Instrumento pai”, de forma que é posible establecer unha estrutura en forma de árbore.

Habitualmente isto ten máis sentido no Inventario de Plan, onde é habitual que uns instrumentos formúlense como desenvolvemento ou modificación doutros.