2.3.b.8. Fer zoom a geometries

La Capa de Treball en edició pot contenir multitud de geometries situades en punts molt distants del món. A fi de poder acostar el mapa a elles d’una forma eficient s’han previst dues formes de zoom:

A) Utilitzar l’eina de “Zoom a Geometria”  de l’Embarra d’Eines de Dibuix, que presenta un submenú amb els següents botons:

  •  – Acosta el mapa a les geometries seleccionades.
  •  – Acosta el mapa a totes les geometries dibuixades.

B) Utilitzar l’Eina de Seleccionar per Llista  situada en el submenú de botons de l’eina de Seleccionar  que presenta totes les geometries dibuixades en el Panell de Resultats i fa zoom a a qualsevol d’elles amb un clic en la seva fila.