Versions d’Instrument

Durant els processos administratius d’autorització i control és habitual que els Instruments Operadors sofreixin canvis, en uns casos com exigència per a la seva aprovació, en altres casos com adequació a la realitat executada. Per això a cada moment de tramitació el contingut de l’Instrument sol ser distint.

També és possible, sobretot en l’Inventari de Planejament, que una revisió de Pla integral suposi la renovació completa de l’ordenació vigent.

Per a resoldre aquesta situació uThings permet que un Instrument tingui diferents versions. El nombre de Versions anotat per a cada Instrument no és fix, dependrà del nombre de canvis que aquest Instrument hagi sofert al llarg de la seva tramitació i execució o de les vegades que s’hagi decidit renovar per complet un Inventari.

Les Versions sempre són Integrals, és a dir contenen la totalitat de l’Instrument. Això implica que en la successió temporal de versions, l’última substituïx completament a l’anterior.

Cada Versió d’Instrument conté un conjunt de dades que la descriu:

 • Ordre: identifica la seva posició en la seqüència de versions de l’Instrument. Aquesta posició és fonamental per a assegurar el bon funcionament de les alteracions que efectua sobre l’Inventari.
 • Causa: explica el tipus d’acte administratiu o causa que determina la necessitat d’una nova versió.
 • Tipus: establix la funció de la versió en la seqüència de versions i els seus efectes sobre l’Inventari. S’ha de tenir en compte que una nova Versió que afecti a l’Inventari el primer que fa és revertir els canvis que hagi efectuat la Versió anterior, abans d’efectuar els seus. Hi ha tres Tipus de Versió:
  • Inicial: correspon a versions temptatives que no poden executar-se sobre l’Inventari. No afecten a l’estat consolidat de l’Instrument. Una versió Inicial pot ser promocionada a Transitòria o a Final.
  • Transitòria: correspon a una Versió intermèdia que pot tenir efecte sobre l’Inventari però que no tanca la seqüència de Versions. Posen l’estat consolidat de l’Instrument “En Redacció” o “En Tramitació”. Una versió Transitòria pot ser promocionada a Final o degradada a Esborrany.
  • Final: correspon a una Versió que tanca la seqüència de Versions. Mentre no arribi a l’estat de Verificada pot ser degradada a Transitòria. Posen l’estat consolidat de l’Instrument “En Redacció”, “En Tramitació” o “Tancat” una vegada que l’execució de l’Instrument ha estat verificada.

La seqüència temporal de les Versions és important per a assegurar que l’Inventari s’actualitza de forma coherent. Una vegada Verificada la Versió Final es considera que l’estat consolidat de l’Instrument és Tancat. Qualsevol modificació de l’Inventari que calgui efectuar des d’aquest moment d’haurà de fer mitjançant un nou Instrument Operador.

 • Departament: indica l’òrgan competent per a la formulació de l’acte administratiu.
 • Sentit de Resolució: indica el sentit de la resolució de l’òrgan competent sobre la Versió
 • Data de Resolució: indica la data de celebració de l’acte administratiu que determina la finalització del tràmit.
 • Editor: identifica l’organització responsable de la redacció d’aquesta Versió de l’Instrument.
 • Documents: arxius complementaris, de tot tipus, adjunts a la Versió que ampliïn el seu contingut tals com memòries, pressupostos, annexos, documents ambientals…
 • Estat (*): el control de l’estat de la Versió és vital per a assegurar el bon funcionament del Registre. Es modifica per l’Administrador del Registre a mesura que la Versió es tramita.

Els estats possibles d’una Versió són els següents:

 • Sense Encarregar: la Versió s’ha donat d’alta en el Registre però encara no s’ha nomenat al seu Editor.
 • Encarregada: la Versió té assignat Editor però aquest encara no l’ha posat en edició.
 • En Edició: la Versió ja està disponible per a l’Editor.
 • En Validació: la Versió està lliurada al Registre i en procés de verificació del seu contingut formal. Si el procés de validació troba defectes es retorna a l’estat d’En “Redacció” previ informe de Disconformitats per a ser corregida per l’Editor.