Serveis de Dades

Els Serveis de Dades són els mecanismes pels quals és possible obtenir d’Internet dades tabulessis estructurats i normalitzats que puguin reutilitzar-se en processos posteriors d’anàlisis.

També retornen tota classe de documents i informes en formats diversos, en alguns casos utilitzables directament des del navegador (Chrome, Edge, Safari…) en uns altres mitjançant les aplicacions pròpies de cada format.