2.3.b.3. Seleccionar geometries

La Capa de Treball en edició pot contenir multitud de geometries dels tres tipus indicats: poligonals, lineals i puntuals. Una vegada dibuixades per a poder efectuar operacions amb elles cal seleccionar-les prèviament. Les geometries seleccionades canvien la seva forma de representació, en la imatge següent s’observa una geometria sense seleccionar i altra (marcada en groc) seleccionada.

Per a seleccionar geometries una vegada activada l’Embarra d’Eines de Dibuix, s’utilitzarà l’eina de Selecció  que desplega un submenú compost dels següents botons:

  •   – Selecciona mitjançant un clic dintre de la geometria (si hi ha diverses superposades en aquest punt les seleccionarà totes)
  •   – Selecciona totes les geometries que siguin trepitjades per un marc rectangular
  •   – Selecciona totes les geometries que siguin trepitjades per un contorn dibuixat a mà alçada
  •   – Selecciona totes les geometries
  •  – Inverteix la selecció
  •  – Anul·la la selecció
  •  – Presenta la llista de les geometries dibuixades en el Panell de Resultats, on poden ser seleccionades de forma individual mitjançant un chexbox, modificar el seu text associat i fer zoom a cadascuna amb un clic sobre la seva fila.