Instruments

La informació territorial continguda en uThings s’emmagatzema en contenidors separats o “Instruments”.
Els Instruments poden tenir tres funcions:

  • Inventari: són els Instruments que contenen tots els objectes territorials, formen el nucli principal de dades del uThings
  • Operador: són Instruments que serveixen per a contenir operacions d’actualització dels Instruments d’Inventari
  • Base: són Instruments que serveixen com plantilla d’Atributs per als altres Instruments, de manera que tots els Instruments d’una Unitat Administrativa utilitzin el mateix conjunt d’Atributs per a qualificar les seves Entitats.

En uThings hem agrupat els Instruments segons el tipus d’objectes territorials que conté, formant quatre propòsits:

  • Planejament: conté tots els objectes d’ordenació que determinen el model territorial definit pels Instruments de planejament. Els objectes d’ordenació es corresponen habitualment amb polígons o geometries tancades delimitats pels Instruments amb diferents propòsits molt lligats a la formulació legislativa de cada territori.
  • Drets: conté tots els drets reals existents sobre el territori, l’habitual és que es correspongui amb aquells que tenen un efecte urbanístic més marcat: Domini, Ús o Activitat, Tempteig, Retracto, Gual, Superfície, Cens, Concessió administrativa, Construcció… Encara que puguin estendre’s a l’Usdefruit, Hipoteca, Enfiteusis o qualsevol altre definit per l’Instrument Base o algun altre Instrument i que tingui importància urbanística o per a la gestió del Patrimoni Públic de Sòl
  • Objectes: conté tots els objectes físics que formen el territori urbà i que són objecte d’autorització i inspecció públiques.
  • Obligacions: els objectes territorials estan subjectes a deures de divers tipus: Urbanització en termini, Edificació en termini, Cessió, Conservació, Manteniment… Deures que s’estableixen per molt diversos Instruments, unes vegades amb una delimitació espacial pròpia i normalment relacionats amb Entitats ja definides en altres Inventaris

Cada Unitat Administrativa en funció de la seva extensió i activitat urbana, pot arribar a contenir milers d’Instruments. A l’efecte de la seva millor ordenació, visualització i selecció és convenient establir una mecànica de classificació jeràrquica basada en el principi que tot Instrument té assignat un “Instrument pare”, de manera que és possible establir una estructura en forma d’arbre.

Habitualment això té més sentit en l’Inventari de Planejament, on és habitual que uns instruments es formulin com desenvolupament o modificació d’uns altres.