2.3.b.2. Dibuixar i amidar geometries

Una vegada activada l’Embarra d’Eines de Dibuix, es poden dibuixar geometries de tres tipus: poligonals, lineals i puntuals. Les geometries es dibuixen en la Capa de Treball que en aquest moment estigui en edició, per defecte serà la capa de “Dibuix”. NOTA IMPORTANT: si la visualització de la Capa de Treball en edició està desactivada, es podran dibuixar geometries però no es veuran:


La barra d’eines de dibuix permet seleccionar el tipus de geometria mitjançant els següents botons:
Geometries puntuals, desplega un submenú de tipus de polígon

 •   – Rectangles amb dimensions ajustables
 •   – Quadrats
 •   – Polígons
 •     – A mà alçada
 •   – Cercles

Geometries lineals, desplega un submenú de tipus de línia:

 •  – Rectes
 •    – A mà alçada
 •  – Arcs

Geometries puntuals, desplega un submenú de maneres de dibuix puntual:

 •    – Dibuixar Punts
 •   – Mostrar/ocultar la coordenada del punt
 •   – Mostrar/ocultar halo
 •   – Canviar el model d’icona que representa a l’instant.

Una vegada seleccionada l’eina de dibuix el cursor adopta forma de creu indicant la seva coordenada de posició.

La forma de dibuix es basa a fer clic per a inserir vèrtex en la geometria, en el cas dels polígons pot bastar amb fer clic en els cantons:

Al dibuixar anirà presentant de forma dinàmica l’àrea del polígon dibuixat. En el cas de les línies fent clic en cada punt de la linea:

Al dibuixar anirà presentant de forma dinàmica la longitud de la linea dibuixada.

Una vegada finalitzat el dibuix de la geometria, inclourà el mesurament de la seva àrea en el cas de polígons, de la seva longitud en el cas de línies i de les seves coordenades en el cas de punts, en les unitats determinades en l’Eina d’Unitats de Mesura.

Quan al dibuixar, el cursor s’acosta a menys de cinc pixeles d’un vèrtex de qualsevol altra geometria ja dibuixada (snap distance), es reajustarà automàticament per a coincidir amb ell. D’aquesta forma el sistema s’assegura que geometries molt properes ajustin les seves vores exactament.