Conta d’Organització

urbiThings és un sistema colaborativo, ja que pretén construir Inventaris que reflecteixin fidelment la composició i estructura del món real, gràcies a que les operacions d’inserció, modificació i eliminació que canvien als elements del món real, serveixin també per a canviar les seves còpies virtuals contingudes en els Inventaris de uThings, assegurant la sincronització entre ambdós entorns. Totes aquestes operacions de canvi es dissenyen pels tècnics urbans, s’autoritzen i controlen pels funcionaris urbans i s’executen materialment pels agents urbans. Tres tipus d’agents, persones o usuaris que estan tots enquadrats dintre d’Organitzacions que al seu torn tenen les següents capacitats d’actuació sobre una Unitat Administrativa donada:

  • Organització administradora: és l’Organització que controla uThings i per tant l’única capaç d’assignar una Unitat Administrativa a qualsevol Organització en funció dels acords bilaterals que arribi amb elles.
  • Organització gestora: la qual té una competència territorial assignada per la legislació del país al que pertany. Normalment es correspon amb un organisme de caràcter públic, l’habitual és que en una Unitat Administrativa dau solament existeixi una Organització gestora i que una Organització gestora solament actuï amb aquest rol en una única Unitat Administrativa. Un exemple típic d’aquesta concentració competencial és un Ajuntament sobre el seu àmbit municipal. En Unitats Administratives de nivell superior sol haver una major disgregació competencial, per exemple a nivell país és habitual que una Organització gestioni les carreteres, una altra la planificació i una altra el cadastre. Té delegada per l’Organització administradora la capacitat per a admetre en la seva Divisió Administrativa a Organitzacions col·laboradores.
  • Organització col·laboradora: la qual planteja actuacions en forma de plans, projectes, sol·licituds, contractes i altres instruments d’acció sobre el món real. Actuacions que han de ser autoritzades per les organitzacions gestores. Normalment es corresponen amb entitats privades o amb departaments executius de les organització gestora. Aquestes Organitzacions solen actuar simultàniament en diverses Unitats Administratives, en funció de la seva grandària i capacitat d’acció. No tenen delegada cap capacitat per a assignar Organitzacions a Unitats Administratives.
  • Organització No Assignada: correspon amb una organització anònima a la qual s’assignen per defecte els usuaris genèrics

No hi ha cap restricció perquè una mateixa Organització actuï en diferents Unitats Administratives i en cadascuna amb el mateix o diferent grup d’Organització.

La política de publicació dels continguts de uThings en cada Unitat Administrativa està determinada per la seva Organització gestora. Ella decideix quins continguts són públics i quins estan restringits a determinats usuaris. També decideix ella amb quines Organitzacions vol col·laborar i quins podran auditar els seus processos.

Tota Organització està composta d’Usuaris que treballen amb diferents rols sobre el territori, en funció de les capacitats d’acció de la seva Organització.