Atributs

Són les característiques utilitzades per a qualificar una Entitat o una Relació. En un sistema GIS estàndard, els atributs d’una entitat gràfica estan determinats per l’estructura de la seva taula associada, de manera que distribuïx el món en classes o “Capes” d’objectes amb propietats fixes:
En uThings aquests Atributs els pot definir cada Instrument. D’aquesta forma adquireix una enorme flexibilitat per a descriure de forma completa qualsevol entitat territorial.
Aquesta flexibilitat té avantatges i inconvenients:

 • Té avantatges perquè permet que els Instruments no hàgin d’utilitzar una cotilla de dades que impedeixi enriquir el contingut de dades de les seves Entitats. Els sistemes informàtics tendeixen a establir marcs rígids per a descriure les coses, marcs que en moltes ocasions no encaixen completament en la realitat perquè es dissenyen per a la majoria dels casos, però sempre deixen fora els casos especials. uThings tracta d’evitar aquest inconvenient donant als Instruments la possibilitat de definir i utilitzar els seus propis Atributs.
 • Té inconvenients perquè la llibertat pot ser mal utilitzada, existeix el perill de la polisèmia, el nomenar a la mateixa cosa de formes distintes i a més aquesta llibertat dificulta l’explotació de les dades perquè sempre és més fàcil buscar i agregar quan tot es diu de la mateixa forma.

Els Atributs es componen de les següents dades:

 • Estat: l’operativa del Registre determina que els Instruments afectin a la situació dels Atributs i estableixin el seu estat:
 • Manera d’expressió: determina el tipus de dada amb que s’Aplica a una Entitat o Relació.
  1. Booleà: mitjançant un valor lògic veritable o fals.
  2. Numèric: amb tres opcions, Màxim, Mínim o Interval.
  3. De Data: amb tres opcions Màxima, Mínima o Interval.
  4. De Text: mitjançant un text curt subjecte a idioma.
  5. De Règim: mitjançant un dels Atributs del seu Domini de Règim.
  6. De Referència: mitjançant un dels Atributs del seu Domini de Referència.
  7. Cap: per als Atributs amb un caràcter funcional no aplicable.
 • Abreviatura: text curt que identifica l’Atribut per al seu ús en informes o encapçalat de taules.
 • Descripció: text estructurat opcional que permet ampliar el contingut regulador de l’Atribut. Permetrà incloure hipervínculos a altres Atributs, bé pròpies de l’Instrument, bé de qualsevol altre Instrument inclòs en uThings o bé a adreces d’Internet.
 • Nom: text curt obligatori que descriu el més concisament possible l’Atribut.
 • Apartat: correspon a un text curt o mnemotècnic obligatori que identifica abreviadamente a l’Atribut. Atès que els Atributs en un Instrument es poden estructurar en nivells jeràrquics, l’apartat d’un Atribut juntament amb els dels seus Atributs precedents formarà un mètode d’identificació inequívoc de l’estil: “Capítol I, Secció II, Article 3”, on “Secció II” i “Capítol I” són els Atributs precedents de “l’Article 3”.
  1. Sense Assignar: l’Atribut només existeix dintre d’un Instrument que està En Edició.
  2. Vigent: l’Atribut és utilitzable per qualsevol Instrument per a qualificar les seves Entitats.
  3. Suspès: l’Atribut no és utilitzable temporalment pels Instruments, en aquelles Entitats on es va utilitzar abans de la seva suspensió, el seu contingut persisteix però és marcat com “suspès” amb indicació de l’Instrument responsable d’aquesta suspensió.
  4. Projectat: l’Atribut és visible però no pot ser utilitzat per altres Instruments mentre no s’aprovi l’Instrument que la va aportar..
  5. Històric: l’Atribut és visible però no pot ser utilitzat per altres Instruments.
 • Caràcter Funcional: determina el seu comportament
 • Unitat: apunta a l’Atribut amb el caràcter funcional d’Unitat “” que vagi a utilitzar com Unitat de Mesura quan la Manera d’Expressió sigui Numèric.
 • Domini de Referència: relació d’Atributs que tinguin caràcter funcional de Referència “” i que formen la seva llista de valors opcionals quan s’expressi mitjançant un Domini de Referència.
 • Domini de Règim: relació d’Atributs que tinguin caràcter funcional de “Règim” i que formen la seva llista de valors opcionals quan s’expressi mitjançant un Domini de Règim.
 • Domini d’Assignació: determina que grups d’Entitat o Relació es podrà assignar l’Atribut
 • Documents: arxius complementaris de tot tipus adjunts a l’Atribut que expliquin gràficament la seva regulació, ampliïn el seu contingut regulador o la justifiquin.